HİZMETLERİMİZ

Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavirlik olarak sunduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmıştır :

1- Tasdik İşlemleri

Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi, mükelleflerin aşağıda sıralanan hesap, işlem, beyanname ve kayıtlarının denetim ve tasdikini yapma yetkisine sahiptir: Yıllık gelir ve kurumlar vergisi tasdik işlemleri (tam tasdik işlemleri) KDV iade ve mahsup işlemleri tasdiki Yeniden değerleme tasdik işlemleri Sermaye artışının tespiti raporları İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki Dernek, tesis ve vakıf muafiyeti ve istisna tasdiki işlemleri Kredilere ilişkin tespit işlemleri Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi Servet ve varlık incelemeleri Stok değerleme işlemleri Teşvik,indirim, muafiyet ve istisnalarla ilgili işlemler Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları Mali tabloların uygunluğu raporu Yeminli mali müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tasdik hizmetleri

2- Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi mevzuatı hakkında mükelleflerin yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunarak tam anlamıyla vakıf olmaları sağlanmak. Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi,Vergi anlaşmaları, Vergi uyuşmazlıkları, Kambiyo mevzuatı, Sermaye Piyasası mevzuatı, Teşvik mevzuatı, Ticaret hukuku, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı,

3 - Muhasebe Sistemi Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları Danışmanlığı ve İşletmeler için Hesap Planı Hazırlanması

4 - Şirketlerin mali analizine yönelik raporlar hazırlanması

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Proje Kapsamında Sunulan Müşavirlik Hizmetleri Uluslararası Vergilendirme ve Şirket Yeniden Yapılandırmaları Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Hizmetler Bireylerin Vergilendirilmesine Yönelik Hizmetler Türkiye'de Çalışan Yabancılara Yönelik Hizmetler Vergi Denetimleri ve İhtilaflarına Yönelik Hizmetler Mali Mevzuata İlişkin Eğitim Hizmetleri Enflasyon Muhasebesine Yönelik Hizmetler

5 - YABANCI SERMAYE

Şirketimiz ve çözüm ortaklarımız tarafından,,

- Yabancı sermayeli şirket kuruluşu,

- Yabancı şirket ortakları ve çalışanlarının ikamet teskeresi ve çalışma izin belgesi alınmasının sağlanması,

- Yabancı sermayeli şirketlere vergi danışmanlığı,

- Teşvik danışmanlığı, hizmetleri verilmektedir.