DENETİM VE TASDİK


Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Tasdiki (Tam Tasdik) 

 

Kurumların muhasebe işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi,

 

Hataların düzeltilmesi ve konu hakkında gerekli görüş ve önerilerde bulunulması,

 

Yıl içerisinde tüm işlemler için gerekli görülen uyarı ve hatırlatmalarda bulunulması,

 

İhtiyaç görüldüğü hallerde yetkili makamlardan gerekli görüşlerin alınması ve uygulamanın bu               yönde yapılması hususunda sorumluların yönlendirilmesi,

 

Geçici Vergi Beyannamelerinin hazırlanmasında iligli sorumluların yönlendirilmesi ve beyannamelerin doğruluğunun tetkiki

 

Geçici Vergi Dönemleri ve yıl sonu itibariyle yapılan döviz değerleme işlemlerinin, amortisman oran ve tutarlarının doğruluğunun kontrolü,

 

Dönem sonunda Bilanço, Gelir Tablosu ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin hazırlanmasında gerekli uyarılarda bulunulması,

 

Bilanço, Gelir Tablosu ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile eklerinin doğruluğunun tetkiki ve tasdiki

 

Kurumun cari dönemde yapmış olduğu işlemlerin incelenmesi ve onayı ile oluşturulan Tam Tasdik Raporunun hazırlanması ve süresinde vergi dairesine teslimi

 

Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi İadesi ve Mahsup İşlemlerinin Tasdiki

 

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi İadesinin tasdiki kapsamında tasdik hizmeti vermiş olduğumuz kurumun hesap ve işlemleri incelemeye tabi tutulmakta, mal ve hizmet satın alınmış olunan alt firmalar yada taşeron firmalar nezdinde ve gerekli görüldüğü takdirde mal ve hizmet satın alınmış olunan firmalarında alt firmaları nezdinde gerekli incelemeler ve analitik değerlendirmeler yapılmaktadır. 
 

Bu inceleme ve değerlendirmelerin sonucu, gerek alt firmalar nezdinde yapılan karşıt incelemeler ile ve gerekse bu firmaların vergi dairelerinden alınan bilgi yazıları ile belgelenmektedir.

 

Aşağıda ana başlıklar halinde belirttiğimiz işlerden doğan KDV İadeleri ve YMM Tasdik Raporu ile yapılabilen diğer KDV İadesi işlemleri tarafımızca yerine getirilmektedir. 

 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesi,

 

Tevkifata tabi yapım işlerinden doğan KDV iadesi,

 

Mal ve hizmet ihracı ile ihraç kayıtlı teslimlerden doğan KDV iadesi,

 

Türkiye de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerden doğan KDV iadesi, 

 

Diğer Tasdik Hizmetlerimiz

 

Sermaye artışının tespitine ilişkin tasdik işlemleri

 

İç kaynakların sermayeye eklenmesine ilişkin tasdik işlemleri

 

Ar-Ge harcamaları değerlendirme tasdik işlemleri

 

Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tasdik hizmetler

 

İhale makamarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları

 

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarda Yatırım Tamamlama  Ekspertiz Raporu

 

Dernek, tesis vakıf ve benzeri kurumların muafiyet, istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri

 

Kredilere ilişkin tespit işlemleri,

 

SSK asgari işçilik ve ilişkisizlik tasdiki

 

Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti

 

Diğer Denetim Hizmetlerimiz

 

Bağımsız Denetim Hizmetleri

 

İç Denetim  Sisteminin Kurulması (İç Kontrol, Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim)

 

Finansal Denetimler

 

Mevzuata Uygunluk Denetimleri

 

Kontrol Güvence Denetimleri

 

Operasyonel Denetim

 

Hile ve Yolsuzluk Denetimi

 

Due Dilengence Denetim Hizmetleri